Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia szkolne

Czcionka:
 • 1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?
 • 2. Kto może złożyć wniosek?
 • 3. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny - formy pomocy
 • 4. Powody przyznawania pomocy materialnej uczniom
 • 5. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 

1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów

a) uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej, do czasu ukończenia kształcenia- nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

b) wychowankowi ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu zakończenia jego realizacji,tj. Ukończenia 18 roku życia,

c) słuchaczowi kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Kto może złożyć wniosek?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:

a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;

b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

 

3. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny - formy pomocy

 • Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego poprzez całkowitą lub częściową refundację kosztów poniesionych na zakup w/w rzeczy,
c) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne za dojazd do szkół ponadgimnazjalnych),
d) świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w formach przewidzianych w w/w pkt.

 • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia).

 

4. Powody przyznawania pomocy materialnej uczniom

 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty:
  456 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2012r.).
 • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (o zasiłek trzeba ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy).
 • Ubiegając się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów.

 

5. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

 • Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (zgodnie z pkt. 3 regulaminu: "pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym"), są to w szczególności:

  1. PODRĘCZNIKI, ZESZYTY
  2. SŁOWNIKI, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, TABLICE MATEMATYCZNE, LEKTURY SZKOLNE
  3. TORNISTER (PLECAK SZKOLNY)
  4. OBUWIE SPORTOWE NA W-F -(1 para RAZ NA SEMESTR/PÓŁROCZE), STRÓJ NA W-F -tj.: koszulka, dres (1 komplet RAZ NA SEMESTR/PÓŁROCZE)/
  5. PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU
  6. PIÓRNIK, ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI, TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA, itd.)
  7. OKULARY KOREKCYJNE
  8. TUSZE DO DRUKAREK, POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO (od września do czerwca), MULTIMEDIALNE PROGRAMY EDUKACYJNE
  9. KOMPUTER, OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA, PERYFERIA KOMPUTEROWE
  10. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPA BIUROWA
  11. STRÓJ GALOWY WYMAGANY PRZEZ SZKOŁĘ (np.: 1bluzka/koszula, 1 spódnica/spodnie, garnitur)
  12. SPRZĘT MUZYCZNY
  13. SPRZĘT SPORTOWY (np. piłka, rękawice piłkarskie, kimono, itp.)
  14. BASEN (strój kąpielowy, klapki, itp.)
 • Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (zgodnie z pkt. 4 regulaminu: "całkowite lub częściowe pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych"), t.j.:

  1. IMIENNE BILETY MIESIĘCZNE, CZESNE.
 • W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła poprzez dostarczenie stypendyście oryginału faktury lub rachunku bądź zaświadczenia dyrektora szkoły o koszcie uczestnictwa w wyjazdach i imprezach organizowanych przez szkołę, umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.
 • Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia i zawierać tylko pozycje z listy wydatków kwalifikowanych. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację "szkolne". Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń.
 • Wnioskodawcy pobierający stypendia faktury opisują w szkołach.
 • W ROKU SZKOLNYM obowiązują faktury za:
  1. zakup podręczników - od czerwca.
  2. pozostałe materiały szkolne od sierpnia - wg wykazu materiałów kwalifikowanych
  3. Internet - od września br. do czerwca następnego roku.

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny